<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Umeå Energi

Med nytänkande som drivkraft för hållbar utveckling

region-vasterbotten

På Umeå Energi vill man utmana genom nytänkande och samtidigt vara drivande i regionens hållbara utveckling. Som en del i det arbetet har Umeå Energi i samarbete med Dizparc infört nya metoder och arbetssätt som tar tillvara på idéer och möjligheter som kan bidra till en bättre vardag för kunder och medarbetare. Och en mer hållbar framtid för oss alla.

”- Frågor som rör energi och hållbarhet har aldrig varit viktigare än nu. Samtidigt är det områden som kräver både nytänkande och långsiktighet. Med Dizparcs hjälp har vi fått igång en process där vi främjar förutsättningarna att arbeta långsiktigt med innovation. Det skapar i sin tur värden både för våra kunder och för våra medarbetare.”

Marcus Larsson, Chef Strategi & Utveckling, Umeå Energi

Från behov och idé till verklighet

I de flesta verksamheter är förmågan att utveckla nya och förbättrade tjänster en avgörande framgångsfaktor. Att identifiera kundernas och den egna verksamhetens behov och se hur dessa kan matchas med idéer som blir till verklighet förutsätter samtidigt ett systematiskt och noga genomtänkt arbetssätt. Innovation handlar mycket om att vara proaktiv, titta framåt, att våga och driva förändringen.

”- Många pratar om innovation men låter det alltför ofta stanna vid brainstorming och avgränsade punktinsatser. I en verksamhet som vår räcker inte det. Det finns mycket att göra, både i små och stora organisationer, för att effektivt organisera och förbättra innovationsarbetet. För att lyckas krävs det en tydlig ledning och metoder som ger oss verktygen att hantera nya behov och förändrade vanor. Med en avgränsad men viktig insats från Dizparc har vi nu en process där vi kan frigöra innovationskraften hos våra medarbetare. Vi har också ett strukturerat arbetssätt där vi samlar insikter om behov, omvärldsanalys, hanterar idéer och ganska mycket annat.”

Marcus Larsson, Chef Strategi & Utveckling, Umeå Energi

”- Under det inledande arbetet har Dizparc agerat innovationsledare. De har på ett bra sätt hjälpt oss att sortera tankarna och skapa arbetssätt som främjar innovationsarbetet. I den processen har vi ökat vår innovationskraft, kompetensutvecklat vår egen organisation och skapat ett innovationssystem som är väl anpassat för Umeå Energis behov och mognad. I dag har vi en egen ansvarig innovationsledare som fortsätter att driva arbetet framåt.”

Marcus Larsson, Chef Strategi & Innovation, Umeå Energi

Värdeskapande en gemensam faktor 

Innovationsledning handlar till stor del om att skapa strukturer i organisationen. I Umeå Energis fall är det också särskilt tydligt att innovation inte bara handlar om att utveckla nya produkter. Det kan lika ofta handla om service, processer och modeller och hur verksamheten är organiserad. Den gemensamma faktorn är att innovationsarbetet alltid ska vara värdeskapande.

Fler broar – färre stuprör

För att jobba och komma framåt i innovationsarbetet behöver man mixa olika kompetenser och facilitera innovationssamarbeten. Umeå Energis utgångspunkt är att innovationsarbetet ska vara medarbetardrivet, i det ingår också att komma bort från ”stuprörstänk” och istället bygga broar mellan verksamhetens olika delar. Här är engagemang och inkludering av medarbetare viktiga förutsättningar för att driva innovation.

”- I arbetet med innovationsledning är en central komponent att samla insikter om det arbete kunderna försöker få gjort. Ibland finns det en övertygelse att en idé i sig är en garant för innovation. Erfarenheten visar dock att det är en myt att all innovation börjar med en idé. Innovation handlar mer om insiktsfull kunskap. När man formulerat insikter kan man skapa kreativa lösningar och idéer. I det sammanhanget kan medarbetarna vara en stor kunskapskälla för att identifiera behoven på ett sätt som går att omsätta i förnyelse. Här har Umeå Energi visat stor förståelse och haft ett väldigt öppet tankesätt.”

Annelie Weinehall, Innovationsledare Dizparc

”- För att lyckas hela vägen är det viktigt att ha ett tänk och en plan med sitt innovationsarbete, kunskapen och metoderna som tar tillvara på insikter, identifierar behoven och matchar dessa med idéskapande och nytänkande. Det är här Dizparc vill vara en möjliggörare och hjälpa verksamheter komma igång, strukturera och driva ett långsiktigt innovationsarbete där vi hjälper till att bygga förmågan att förnya och jobba med innovation.”

Annelie Weinehall, Innovationsledare, Dizparc

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Annelie Weinehall

Dizparc Umeå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.