2017-12-05

Endast 50% av Sveriges företag har digitalisering på styrelseagendan

Trots att majoriteten av svenska företag säger att deras verksamhet kommer att påverkas av den digitala utvecklingen som pågår i samhället, så har endast 50 % av företagen digitaliseringen på styrelseagendan. Och närmare 40 % av dem har valt att inte utse någon som skall ansvara för företagets digitala utveckling och satsningar under året. Detta visar en undersökning som dizparc genomfört, som riktar sig till svenska företag och organisationer.

Undersökningen visar också att digitaliseringen endast är en styrelsefråga i drygt hälften av de tillfrågade företagen.

”Att svenska företag inte väljer att lyfta den digitala utvecklingen på styrelsebordet i större utsträckning eller att närmare 40 % av dem inte kommer att utse en digitalt ansvarig under året kan signalera att företagen inte förstår den förändring vi står inför. Den digitala utvecklingen kommer att förändra hur vi gör affärer framöver, och då kan företag välja att vara med eller att stå vid sidan av”, kommenterar Camilla Erixon på dizparc.

För att nå fortsatt framgång krävs att dagens företag anpassar sig till de förändringar som den digitala utvecklingen innebär. Vi kommer bl.a. att se förändringar avseende affärsmodeller, hur vi kommunicerar och vilka krav vi ställer på snabbhet och tillgänglighet. Men hur svenska små- och medelstora företag väljer att se på och hantera de möjligheter som digitaliseringen innebär skiljer sig åt.

dizparcs undersökning visar att tjänsteproducerande företag hittills, i högre grad än tillverkande företag har påverkats av den digitala utvecklingen fram tills idag. 83% av de tjänsteproducerande företagen i jämförelse med 58% av de tillverkande företagen. Däremot så är såväl tillverkande- som tjänsteproducerande företag rörande överens om att inom en treårsperiod så kommer deras verksamheter att vara kraftigt påverkade av den digitala utvecklingen, 79 respektive 90 %.

De viktigaste frågorna för svenska små- och medelstora företag avseende digital utveckling är att digitaliseringen kommer att innebära ett förändrat sätt att göra affärer, det leder till nya kontaktytor med kunder samt en öka förändringstakt. De hinder som företagen upplever är framför allt en för låg kunskap om de möjligheter som digitaliseringen medför och vad det innebär för företagen, eventuella investeringskostnader samt en förändringsovilja i den egna organisationen.

”dizparcs undersökning visar att generellt är svenska tjänsteföretag längre fram i den digitala utvecklingen än vad tillverkande företag är, dock har samtliga företag och organisationer en ganska homogen bild av möjligheter och utmaningar. Vi ser det som viktigt för svenska företags framtid att de vågar ta steget och vara aktiva i den digitala förändring som pågår av samhället. På så sätt kommer de att vara framgångsrika även imorgon”, avslutar Camilla Erixon på dizparc.

Vill du veta mer?

Camilla Erixon

070-3089340